dilluns, 17 de gener del 2011

ASSOCIACIÓ DEL CASAL DELS AVIS D'OLOST

ASSEMBLEA GENERAL ANUAL

Dia 23 de gener de 2011
a les 5 de la tarda en primera convocatària i a 2/4 de sis en segona, cas de no haver-hi quòrum en la primera

Ordre del dia:

a) Lectura i aprovació de l'Acta de l'Assemblea
anterior
b) Memòria de l'Exercici 2010
c) Aprovació dels comptes del 2010 i pressupost del 2011
d)Elecció i/o renovació dels càrrecs vacants de la Junta Directiva
e)Adequació dels Estatuts a la normativa vigent
f) Torn de precs i preguntes

A continuació farem la

TRADICIONAL TORRONADA

Els socis participants caldrà que s'apuntin prèviament fins al dia 2o al mateix Casal